Jak vystoupit z kruhu

Stručný popis a cíl projektu

Projekt Jak vystoupit z kruhu č. Cz.1.04/3.1.03/22.00101 byl realizován od 1. 5. 2009 do 31. 7. 2010 se zaměřením na vzdělávání a podporu rodičů dětí se zdravotním postižením z Pardubického a Středočeského kraje. Projekt byl realizován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Všechny aktivity projektu byly klientům poskytovány zdarma.

Součástí práce s rodiči byly vzdělávací a aktivizační programy se zaměřením na:

 • Prevenci syndromu vyhoření pečujících osob,
 • Agresivitu a sexualitu dětí se ZP,
 • Pomoc při vstupu na trh práce rodičů dětí se ZP.

Cílem 15 měsíčního vzdělávacího projektu byla realizace 4 vzdělávacích cyklů (každý obsahuje 3 vzdělávací moduly á v rozsahu 96 vyučovacích hod.), poskytnutí pomoci a podpory nejméně 60 rodičům z Pardubického a Středočeského kraje.

Podmínky pro zařazení do programu:

 • rodiče (ideálně oba) pečující o dítě se zdravotním postižením
 • bydliště v lokalitě pardubického nebo středočeského kraje
 • ochota pracovat ve skupině a vzdělávat sám sebe
 • dobrovolnost a vysoká motivace pro práci ve skupině a pro práci na sobě

Rodiče z jiných (přilehlých) krajů se mohli účastnit pouze na základě individuální domluvy s manažerem projektu.

Práce probíhala dvojím způsobem:

 • ambulantním - setkáváním v příslušné hodinové dotaci na jednotlivé vzdělávací bloky je organizováno v kraji většinou v místě spolupracující organizace, program je rozdělen do několika termínu setkání
 • realizací dvou 7-mi denních pobytů zaměřených na vzdělávání, odpočinek rodičů a poradenství.
Pardubický kraj (cca 30 rodičů) Středočeský kraj (cca 30 rodičů)
Ambulantní práce (setkávání se ve Středisku rané péče v Pardubicích) Ambulantní práce v KLUBíčku Beroun formou 6-ti dvoudenních setkání (pátek-sobota)
Realizace dvou 7denních pobytů rodičů a jejich dětí se ZP ve Střelských Hošticích Ambulantní práce pro rodiče dětí se ZP zařízení APLA (pravidelné týdenní setkání v rozsahu 2 hodin práce)

Zaměření vzdělávacího programu a způsob práce:

V rámci vzdělávacího programu byly celkem realizovány 3 základní moduly. Každý rodič mohl absolvovat všechny moduly nebo pouze vybraný.

Každý z modulů byl ukončen možností získání certifikátu. Práce byla realizována formou pracovní skupiny s max. počtem 12 účastníků se zaměřením na předávání informací, příkladů dobré praxe, cvičení a zpětnou vazbu nácviku pohovoru prostřednictvím video nahrávky.

V rámci podpory účastníkům kurzů byl rodičům poskytován:

finanční příspěvek v případě potřeby na hlídání nemocných dětí v domácím prostředí v době vzdělávacího programu; drobné občerstvení v době kurzů; odborná literatura, která rodičům zůstává i po ukončení kurzu, individuální konzultace s terapeutem nebo poradcem, který pracuje se skupinou, příspěvek na platbu pobytového poukazu ve Střelských Hošticích.

Zhodnocení projektu

Projekt Jak vystoupit z Kruhu byl realizován od 1.5 2009 do 31. 7. 2010 organizací Alfa Human Service. Celkové náklady projektu činily 1 672 650 Kč.

Hlavním cílem projektu bylo poskytnout minimálně 60-ti rodičům dětí se zdravotním postižením, formou vzdělávacích kurzů, znalosti a dovednosti se zaměřením na Prevenci syndromu vyhoření, Agresivitu a sexualitu dětí se ZP a Pomoc při vstupu na trh práce. Projekt se zaměřoval na rodiče pečující o děti se zdravotním postižením a oslabením ze Středočeského a Pardubického kraje.

Celkem bylo v projektu podpořeno 117 osob (klientů služeb). v rámci projektu proběhly 2 vzdělávací pobyty v bezbariérovém středisku ve Střelských Hošticích. V rámci těchto pobytů a dalších ambulantních seminářů proběhly 3 vzdělávací moduly se zaměřením na Pomoc při vstupu rodiče na trh práce a 3 vzdělávací moduly se zaměřením na Prevenci syndromu vyhoření a Agresivitu a sexualitu dětí se ZP.

Celkem byla v projektu navázána spolupráce s 5 organizacemi.

Obecné aktivity projektu:

V průběhu projektu probíhaly vzdělávací, administrativní a hodnotící aktivity nutné k realizaci projektu:

 • zajištění administrativně organizačních náležitostí celého projektu
 • zajištění klientské dokumentace
 • publicita projektu (TZ, www, letáky atd…)
 • finanční a věcné řízení projektu a týmu

Při zahájení projektu vydala naše organizace tiskovou zprávu k zahájení a průběhu projektu. Tisková zpráva byla zaslána do regionálních novin Pardubického a Středočeského kraje (deníky Bohemia, Pardubický deník, Pardubické noviny, ECHO). Další informace o aktivitách projektu byly průběžně vkládány na informační portál organizace www.alfabet.cz.

Byla také zahájena spolupráce se Somatopedickou společností. Organizace Alfa Human Service se v rámci této činnosti podílela na přípravě konference s názvem Mezioborová spolupráce v komplexní rehabilitaci osob s DMO, která proběhla 13. 11. 2009 v Praze na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Dále se organizace Alfa Human Service podílela na odborné profilaci Sborníku Somatopedické společnosti. 18. 5. 2010 proběhla kontrola projektu řídícím orgánem OP LZZ, která konstatovala, že projekt je řádně veden v souladu s pravidly pro příjemce a nevykazuje žádné nedostatky.

Během doby trvání projektu byla natočena dokumentační reportáž z červnového pobytu rodičů a dětí ve Střelských Hošticích do pořadu Sama doma (ČT). Pořad bude odvysílán 10. 11. 2010, jako příklad dobré praxe využití peněz z ESF.

Cíl projektu Jak vystoupit z Kruhu byl zcela naplněn. Velkým přínosem je získání dotací na navazující projekt Jak vystoupit z Kruhu II. Z hodnocení účastníků vzdělávacích seminářů vyplývá, že vzdělávání zaměřené na tyto témata je pro rodiče velkým přínosem. Uvítali s povděkem, že jsou oni středem pozornosti a je přímo jim poskytována pomoc a podpora. Mnoho z nich uvádělo, že cítí velkou a dlouholetou psychickou únavu, po dlouhé době se věnuje někdo jim.

Vypracovala: Bc. Kristýna Padrtová, Dis.