Jak vystoupit z kruhu II.

Stručný popis a cíle projektu

Projekt Jak vystoupit z kruhu II byl realizován od 1. 8. 2010. Účelem projektu bylo zvyšování kvality péče o rodiny s dětmi se zdravotním postižením a prevenci sociálního vyloučení pečujících osob. Projekt Jak vystoupit z kruhu II je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Formou vzdělávacích kurzů a pobytů byly do projektu zapojeni tři skupiny účastníků (rodiny s dětmi se zdravotním postižením, sociální pracovníci krajských a obecních úřadů, vybraní pracovníci z řad posyktovatelů sociálních služeb) ze čtyř krajů - Pardubického, Středočeského, Plzeňského a Karlovarského.

I. Skupina

Rodinám dětí se zdravotním postižením bude poskytnuto vzdělávání se zaměřením na oblast prevence syndromu vyhoření, principy sdílené péče a pomoc při vstupu na trh práce. Vzdělávání proběhne formou týdenních pobytů v rozsahu 36-ti výukových hodin. Rodiče získají osvědčení o absolvování vzdělávacího semináře, které si mohou zahrnout do svého vzdělávacího portfolia.

II. Skupina

Sociálním pracovníkům krajských a obecních úřadů bude poskytnuto odborné akreditované vzdělávání se zaměřením na kvalitu a metody sociální práce. V rámci projektu bude realizováno 6 vzdělávacích modulů v rozsahu 72 hodin: Pomoc fyzioterapeuta a ergoterapeuta rodině s dítětem se ZP, Pravidla bezpečné manipulace s handicapovanou osobou, Úvod do krizové intervence, Vedení podpůrného rozhovoru, Standardy a supervize, Prevence syndromu vyhoření). Účastníci seminářů získávají akreditované osvědčení o účasti v projektu.

III. Skupina

Pro vybrané pracovníky oslovených poskytovatelů sociálních služeb proběhne vzdělávací modul se zaměřením na vedení rodičovských svépomocných skupin a vzdělávání pečujících o osoby blízké. Vzdělávání je zaměřeno na nácvik měkkých dovedností z hlediska práce s osobou v krizi, je rozděleno do 4 modulů (Úvod do krizové intervence, Vedení podpůrného rozhovoru, Standardy a supervize, Prevence syndromu vyhoření) v rozsahu 48 hodin.

Komu projekt slouží:

 • osobám pečujícím o osobu blízkou
 • krajům, obcím, organizacím zřízenými kraji a obcemi
 • poskytovatelům sociálních služeb a dalším subjektům poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Odborní partneři : Alkion s.r.o., Somatopedická společnost o.s., Středisko rané péče v Pardubicích

Cílem projektu bylo zaměření na zvýšení kvality péče o rodinu s dětmi se zdravotním postižením (dále jen „ZP“) a prevenci sociálního vyloučení pečujících osob. Dále síťování organizací, které se problematikou rodin s dětmi se ZP zabývají, a vydání publikace příklad dobré praxe.

Zhodnocení projektu

Projekt „Jak vystoupit z kruhu II“ číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00226 probíhal v období 1.8.2010 do 31.7.2012 ve čtyřech krajích na území ČR – Středočeský, Pardubický, Karlovarský a Plzeňský kraj. V rámci uvedeného období proběhly všechny dílčí aktivity v souladu s harmonogramem projektu a došlo k naplnění stanovených indikátorů s tolerovatelnou odchylkou 15% stanovené v projektové žádosti. Projekt byl splněn z 99,18%. Celkem se do něj zapojilo 1587 účastníků (07.41.00) .

Cílem projektu bylo zaměření na zvýšení kvality péče o rodinu s dětmi se zdravotním postižením (dále jen „ZP“) a prevenci sociálního vyloučení pečujících osob. Tyto cíle byly úspěšně naplněny formou vzdělávacích aktivit, které v rámci projektu probíhaly. A to: vzděláváním pro osoby pečující o osobu blízkou (vzdělávací psychorehabilitační pobyty), akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky MÚ a KÚ v souladu s zák. č. 108/2006 Sb. a certifikovaný výcvik pro poskytovatele sociálních služeb se zaměřením na vedení a facilitaci rodičovských skupin. V průběhu těchto vzdělávacích aktivit bylo poskytnuto vzdělávání rodičům v oblasti prevence syndromu vyhoření, principů sdílené péče a pomoc při vstupu na trh práce celkem 99 rodičů/účastníků, kteří obdrželi dvě osvědčení o absolvování jednotlivých modulů. 222 sociálních pracovníkům a poskytovatelům, bylo poskytnuto akreditované vzdělávání zaměřené na kvalitu poskytování sociální práce a metody využívané v kontaktu s pečující osobou. 14 poskytovatelů sociálních služeb úspěšně absolvovalo roční výcvik facilitátorů rodičovských skupin.

V rámci projektu probíhalo síťování (formou osobních jednání, setkání, workshopů a 3 akreditovaných konferencí) s cílem předání informací, navázání kontaktů a propojení složek systému péče o dítě se ZP (NNO, VŠ, KÚ, MÚ, zdravotních služeb, sociálních služeb, pedagogických služeb apod.). Vznikla také tištěná publikace pro vedení svépomocných skupin v celkovém nákladu 1500 ks, jež byla v rámci této aktivity síťování distribuována do výše zmíněných organizací. Celkem se do této aktivity zapojilo 1252 lidí.

Identifikace problémových oblastí projektu: Nábor rodičů pro vzdělávací pobyt - cílová skupina byla již v jednotlivých krajích projektu vyčerpána. Hlásili se rodiče, kteří již pobyt absolvovali, s vysokým zájmem o další spolupráci. Z důvodu potencionálního rušení neobsazených termínů pobytů novými zájemci, byly v průběhu trvání projektu podány dvě žádosti o podstatnou změnu projektu, které byly schváleny.

V průběhu projektu byla dle příručky pro příjemce dodržována povinná publicita projektu (hlavičkové papíry, loga apod.). Dále byla v rámci publicity zveřejněna tisková zpráva v regionálních denících jednotlivých krajů realizovaného projektu, zveřejnění informací a přehledu aktivit na webových stránkách organizace, uskutečněny dva rozhovory na ČR Regina o náplni, cíli a realizaci projektu, tvorba a tisk publikace „Příručka dobré praxe – Práce s rodičovskými skupinami v rámci respitně-vzdělávacích pobytů“ (kde je shrnuta příprava a realizace práce s rodičovskou skupinou, která vychází z projektových aktivit KA 05,06,07), tvorba a tisk informativních letáků projektu, tvorba a tisk letáků pro nábory na jednotlivé vzdělávací aktivity, tvorba a tisk podpůrných vzdělávacích materiálů (kurzy, konference), tvorba a tisk projektových desek, certifikátů a osvědčení. Zvolené nástroje publicity byly pro účely projektu nastaveny správně. Ukázalo se, že díky tištěným materiálům, deskám a příručce dobré praxe je možno úspěšně navazovat vztahy (tzv. síťování) s dalšími organizacemi a státními institucemi, jež poskytují služby rodinám a dětem se ZP.

Vzdělávací programy zaměřené na prevenci a aktivizaci skupin pečujících osob je důležité poskytovat s částečnou finanční spoluúčastí rodičů (z důvodu odpovědnosti samotného rodiče). Část programů je třeba dotovat, protože výsledná cena poukazu by nebyla pro rodiče dosažitelná. Do ceny programu je zapotřebí započítat profesionální kvalifikované lektory a další služby potřebné pro podporu rodičů z hlediska účasti na samotném programu (hlídání dětí, program atd..) Na této dotaci se může podílet kraj či obec. Tento finanční požadavek je však potřebné zakomponovat do komunitních krajských plánů. K čemuž realizovaný projekt přispívá. Akreditované programy pro pečující osoby o osoby blízké je důležité také vykonávat v menších vzdělávacích skupinách (max. 10-15 osob) z důvodu interaktivní a prožitkové práce s respektem na individuální potřeby a pravidla celoživotního vzdělávání dospělých osob. Pokračování takto pojatých vzdělávacích programů je vázáno na získání určité finanční podpory, která se však vrátí ve většině případů formou aktivního a nezávislého rodiče (9-ti letá zkušenost práce s rodičovskými skupinami předkladatele projektu). Tuto finanční podporu je možno v rámci každého kraje promítnout do krajských komunitních plánů jako prevenci závislosti klientů na sociální službě (informace z evaluačních seminářů s poskytovateli služeb a pracovníky komunitního plánování daného kraje). Výsledky projektu je možno využít i k doplnění a upřesnění potřeb uživatelů (rodičů s dětmi se ZP). Prezentované výsledky přinesou podklady k možnému zakomponování finančních požadavků přímo do opatření střednědobých plánů krajů.

Číslo indikátoru Cílové hodnoty po ukončení projektu Požadované hodnoty indikátorů ke splnění podmínek projektu Výklad naplnění indikátoru
7.41.00 počet podpořených osob celkem 1587 1630 - 61 osob z workshopů aktivita KA02 -99 rodičů vstoupilo do programu formou vzdělávacích pobytů KA 05,06,09,10 - 222 sociálních pracovníků vstoupí do vzdělávacího programu KA 03,04 - 1191 osob v rámci síťování KA 08 - 14 poskytovatelů soc. služeb z aktivity 07 (výcvik facilitátorů) Vše doloženo prezenčními listinami, záznamy jednání, fotodokumentací, výkazy práce Každá osoba se započítává 1x
7.41.10 Počet podpořených osob 99 80 99 rodičů vstoupilo do programu KA 05,06,09,10 Doloženo prezenčními listinami, přihláškami apod.
7.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1474 1550 -222 pracovníků soc. odborů se účastnilo vzdělávacích modulů KA 03,04 - 61 osob workshopy KA 02 -191 osob ze síťování KA 08 Doloženo prezenčními listinami, přihláškami apod.
7.45.00 Počet podpořených organizací – celkem 1 1 Příjemce projektu NNO Rozhodnutí
7.46.10 Počet úspěšně podpořených osob - klienti (uživatelé služeb) – celkem 99 64 - 99 rodičů úspěšně dokončilo vzdělávací program (úspěšně znamená, že získali alespoň 1 certifikát) KA 05,06,09,10 Doloženo prezenčními listinami, evidencí certifikátů apod.
7.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů 657 498 (všichni účastníci vzdělávání ukončeném certifikátem) - 198 certifikátů pro rodiče (99 rodičů získalo 2 certifikáty - modul PSV a Aktivizace) KA 05,06,09,10 - 389 certifikátů pro bylo vydáno osobám z KA03, KA04 - 70 certifkátů získalo 14 osob z výcviku pro facilitaci skupin KA 07 (každý z fac. získal 5 certifikátu za jednotlivé akred. moduly, ze kterých se výcvik skládal) Počet úspěšných absolventů je doložen prezenčními listinami, certifikáty atd.
7.46.20 Počet úspěšně podpořených osob - poskytovatelé služeb - celkem 1488 1417 - 222 osob z KA 03,04 - 14 osob z řad poskytovatelů ve výcviku KA 07 - 61 osob z KA 02 - 1191 ze síťování KA 08 Počet úspěšných absolventů je doložen prezenčními listinami atd.
7.57.00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 4 3 3 akreditační žádosti (Metodika PSV, Aktivizace, Pracovní poradenství), 1 příručka dobré praxe Vše bylo upraveno licenčními smlouvami

Souhrn a popis dílčích aktivit projektu

Shrnutí všech klíčových aktivit projektu „Jak vystoupit z kruhu II“ za období 1. 8. 2010 do 31. 7. 2012.

Aktivita 01 Administrativa projektu

Za období od 1.8.2010 do 31.7.2012 proběhly administrativní úkony nutné k realizaci projektu.

 • zajištění administrativně organizačních náležitostí celého projektu v souladu příručkou pro příjemce
 • zajištění veškerých náležitostí klientské dokumentace a vykazování
 • provedení publicity projektu
 • předložení zprávy o zahájení projektu (TZ, www, letáky atd…)
 • finanční a věcné řízení projektu a týmu
 • příprava podkladů pro průběžný audit
 • příprava dokladů a věcné části projektu ke kontrole

Veškeré úkony byly realizovány v souladu s projektovou žádostí, v případě nejasností, dotazů či řešení problémů byla vždy uplatněna konzultace s projektovou manažerkou výzvy.

Vše je dokumentováno a uloženo u realizátora projektu. Publicitní aktivity projektu byly zaměřeny na vydávání TZ k zahájení a průběhu projektu, dále informace o aktivitách projektu směřující na www.alfabet.cz, www.helpnet.cz a do regionálních deníků krajů realizovaného projektu. Další aktivity byly realizovány v souladu s projektovou žádostí. Během doby trvání projektu byly natočeny dvě reportáže pro posluchače Českého rozhlasu Regina o projektu a jeho přínosu cílovým uživatelům.

Dne 5. 10. 2011 proběhla kontrola projektu, se závěrem řádného vedení projektu v souladu s pravidly pro příjemce.

Aktivita 02 informační workshopy ke vzdělávání soc. prac. a osob blízkých

Tato aktivita probíhala od září 2010 do květen 2011. Cílem workshopů bylo navázání spolupráce s organizacemi, ze kterých byla následně oslovována cílová skupina pro aktivitu 03, 04, 05 a 06. Celkem se uskutečnilo 6 workshopů v jednotlivých krajích realizovaného projektu a účastnilo se 61 osob. Vytyčené cíle byly splněny. (Doloženo prezenčními listinami).

Aktivita 03 Vzdělávání soc. prac I (ST, PCE) + Aktivita 04 Vzdělávání soc. prac II (PLZ, KV)

V období od ledna 2011 do června 2012 se celkem uskutečnilo 29 vzdělávacích akreditovaných kurzů pro soc. pracovníky (15 ve Středočeském kraji, 3 v Pardubickém kraji, 7 v Plzeňském kraji, 4 v Karlovarském kraji). Celkem se této aktivity zúčastnilo 222 účastníků, kteří získali celkem 389 osvědčení o absolvování jednotlivých kurzů. Aktivita proběhla zcela v souladu s projektovou žádostí. Vytyčené cíle byly splněny. (Doloženo prezenčními listinami, evaluačními dotazníky, monitorovacími listy.)

Aktivita 05 Vzdělávání pečujících osob ve Středočeském a Pardubickém kraji

Tato aktivita probíhala:

 • 23. 10. – 31. 10. 2010 - 13 dospělých,10 dětí
 • 6. 2. – 12. 2. 2011 - 12 dospělých, 13 dětí
 • 24. 6. – 2. 7. 2011 - 18 dospělých,
 • 21 dětí 22. 10. – 29. 10. 2011 - 11 dospělých, 11 dětí

Celkem v rámci této aktivity proběhly 4 vzdělávací pobyty celkem pro 54 rodičů a 56 dětí se ZP v areálu ŠP ve Střelských Hošticích, jeden pobyt proběhl v zimě v bezbariérovém objektu v Jizerských horách. Program byl rozdělen na akreditovaný modul Prevence syndromu vyhoření v rozsahu 24 hod a Pracovní poradenství v rozsahu 12 hod. Účastníci také čerpali individuální konzultace z oblasti koučování a ergoterapii. Celkem se této aktivity zúčastnilo 54 účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování jednotlivých modulů. Aktivita proběhla zcela v souladu s projektovou žádostí. Vytyčené cíle byly splněny. (Doloženo prezenčními listinami, evaluačními dotazníky, monitorovacími listy.)

Aktivita 06 Vzdělávání pečujících osob v Karlovarském a Plzeňském kraji

Tato aktivita probíhala:

26.3. – 2.4.2011 zúčastnilo se jí 15 pečujících osob, 13 dětí

Vzdělávací pobyt pro rodiče dětí se ZP probíhal v areálu ŠP ve Střelských Hošticích. Program byl rozdělen do dvou vzdělávacích cyklů na akreditovaný modul Prevence syndromu vyhoření v rozsahu 24 hod a Pracovní poradenství v rozsahu 12 hod. Účastníci čerpali individuální konzultace z oblasti koučování a ergoterapie. Celkem se této aktivity zúčastnilo 15 účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování jednotlivých modulů. Aktivita proběhla zcela v souladu s projektovou žádostí. Vytyčené cíle byly splněny. (Doloženo prezenčními listinami, evaluačními dotazníky, monitorovacími listy.) V podstatných změnách projektu č. 1 ze dne 18. 11. 2011 a č. 3 ze dne 15. 3. 2012, došlo k vytvoření nových návazných aktivit číslo 09 a 10. Pobyty v rámci udělení podstatné změny projektu jsou popsány v aktivitě 09 a 10.

Aktivita 07 Výcvik facilitátorů rodičovských skupin

V období od ledna 2011 do dubna 2012 probíhal výcvik facilitátorů rodičovských skupin.

Do tohoto vzdělávacího programu bylo zapsáno 16 účastníků (15 žen a 1 muž). Podmínky úspěšného absolvování výcviku splnilo 14 účastníků (žen), kteří obdrželi závěrečný certifikát. Výcvik byl uskutečněn formou akreditovaných vzdělávacích modulů, doplněn o individuální koučování a praxi na vzdělávacím pobytu rodičů dětí se ZP. Celkový rozsah výcviku byl 80 hodin. Každý z účastníků obdržel 5 samostatných osvědčení z jednotlivých akreditovaných modulů. Aktivita proběhla zcela v souladu s projektovou žádostí. Vytyčené cíle byly splněny. (Doloženo prezenčními listinami, hodnotící zprávou pracovního poradenství a závěrečnými pracemi účastníků). Bylo zažádáno o akreditaci celého vzdělávacího cyklu, která byla udělena pod číslem 2011/1288-SP dne 15. 9. 2011.

Aktivita 08 síťování

Tato aktivita probíhala od ledna 2011 do července 2012 a byla rozčleněna do několika částí. Probíhalo dotazníkové šetření, do kterého byly zapojeny čtyři skupiny respondentů s cílem zmapování multidisciplinární péče o rodinu s dítětem se ZP se zaměřením na předávání informací a komunikaci mezi těmito subjekty. Dotazníkové šetření probíhalo několika způsoby (on-line na webovém portálu, osobně, zprostředkovaně apod.). V rámci této aktivity se dále pořádaly workshopy s cílem předání informací o sdílené a multidisciplinární péči o rodinu s dítětem se ZP. Dále pak vznikla odborná publikace „Práce s rodičovskými skupinami v rámci respitně-vzdělávacích pobytů“, která byla distribuována cílovým skupinám projektu. Dále byly uskutečněny tři akreditované krajové konference s názvem „Možnosti mezioborové spolupráce v péči o rodinu s dítětem se ZP. Celkem se do této aktivity zapojilo 1191 účastníků. Vytyčené cíle byly splněny. (Doloženo prezenčními listinami)

Aktivita 09 Vzdělávání pečujících osob (Plzeňský, Středočeský, Pardubický a Plzeňský kraj)

Tato aktivita vznikla v návaznosti na podstatnou změnu projektu č. 1 ze dne 18. 11. 2011

18. 11. – 25. 11. 2011 10 rodičů, 13 dětí Vzdělávací pobyt pro rodiče dětí se ZP probíhal v areálu ŠP ve Střelských Hošticích. Program byl rozdělen do dvou rozšířených vzdělávacích cyklů na akreditovaný modul Prevence syndromu vyhoření, v rozsahu 24 hod a Pracovní poradenství v rozsahu 12 hod. Účastníci čerpali individuální konzultace z oblasti koučování a ergoterapie. Celkem se této aktivity zúčastnilo 10 účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování jednotlivých modulů. Aktivita proběhla zcela v souladu s projektovou žádostí. Vytyčené cíle byly splněny. (Doloženo prezenčními listinami, evaluačními dotazníky, monitorovacími listy.)

Aktivita 10 Vzdělávání pečujících osob (Plzeňský, Středočeský, Pardubický a Plzeňský kraj)

Tato aktivita vznikla v návaznosti na podstatnou změnu projektu č. 3 ze dne 15.3.2012

 • 16. 3. – 23. 3. 2012 17 rodičů, 20 dětí
 • 20. 4. – 27. 4. 2012 19 rodičů, 14 dětí

Tyto dva vzdělávací pobyty pro rodiče dětí se ZP celkem pro 36 rodičů a 34 dětí probíhaly v areálu ŠP ve Střelských Hošticích. Program byl rozdělen do dvou rozšířených vzdělávacích cyklů na akreditovaný modul Prevence syndromu vyhoření v rozsahu 24 hod a Pracovní poradenství v rozsahu 12 hod. Účastníci čerpali individuální konzultace z oblasti koučování a ergoterapie. Celkem se této aktivity zúčastnilo 35 účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování jednotlivých modulů. Aktivita proběhla zcela v souladu s projektovou žádostí. Vytyčené cíle byly splněny. (Doloženo prezenčními listinami, evaluačními dotazníky, monitorovacími listy.)

Vypracovaly:

Mgr. Veronika Štěpánková  

Petra Cirkovská, DiS.  

 

Manažerka projektu: Mgr. Martina Chmelová