Školou bez překážek

Projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/14.0130, jehož nositelem je Somatopedická společnost, o.s. a partnertnerem občanské sdružení Alfa Human Service, bude realizován od 1.4.2010 do 31.3.2013. Tento projekt je hrazen z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je práce s žáky vykazujícími speciální vzdělávací potřeby. Na základě zkušeností předvybraných subjektů - 4 základních škol ze 4 regionů ČR (Středočeského, Ústeckého, Libereckého a Pardubického kraje), budou identifikovány nejčastější problematické oblasti v práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování a monitorovány jejich vztahové sítě ve třídách a ve školách.

Prostřednictvím výměny osobních zkušeností pedagogů budou navržena vhodná řešení problémových situací ve výuce těchto žáků, vytvořeny metodické materiály pro působení pedagogů ve třídách a jejich obsah ověřen v přímé práci s žáky pilotních škol a tříd. Ta budou zaměřena na posílení sociální dimenze současně uskutečňované školské integrace.

Pro zpracování metodiky budou využity prvky work-based-learning, tj. propojení praxe a teorie tak, že pedagog aplikuje teoretické poznatky ve své třídě přímo prostřednictvím tutora. Po následné evaluaci navrženého programu a vytvoření funkčního modelu bude vytvořeno schéma programu DVPP, které umožní další vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávací inkluze ve školách s přítomností sledovaného segmentu žáků.

Paralelně proběhne síťování poskytovatelů pedagogických a poradenských služeb v regionu tak, aby zpracování metodiky optimálně zasáhlo potřebnou cílovou skupinu a došlo k jejímu aktivnímu propojení. K tomu bude využito on-line prostředí a cílená medializace problematiky.

Více informací na http://www.somspol.wz.cz/projektsbp.html