Vydané publikace

  CHMELOVÁ, Martina, RADILOVÁ, Eva. Vzdělávání v předškolních zařízení v Německu, Holandsku a Švédsku: Příručka dobré praxe. Vyd. 1. Praha: Alfa Human Service, 2015, 115 s. ISBN 978-80-260-8417-4.   

Příručka dobré praxe rekapituluje základní informace, postřehy a nápady, které byly získány v rámci zahraničních stáží v Německu, Nizozemsku a Švédsku. Stáže byly určeny pedagogickým pracovnicím a ředitelkám mateřských škol Pardubického kraje. Německý Straubing, nizozemský Utrecht a švédský Goteborg. Tato města poskytla v období od dubna do počátku června 2015 zázemí celkem 51 učitelkám a ředitelkám.

  CHMELOVÁ, Martina, KOCOUROVÁ, Veronika a SYROVÁTKOVÁ, Petra. Sdílená péče v rodině s dětmi se zdravotním postižením: Příručka dobré praxe. 1. vydání. Praha: Alfa Human Service, 2015. ISBN 978-80-260-8326-9.
 Obálka sborníku Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ ALFA HUMAN SERVICE. Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ. Praha, 2013, 61 s.
 Obálka Evaluační zprávy projektu Přátelská školka CHMELOVÁ, Martina, Petr HOUDEK, Michal KOČÍ a Květa HRBKOVÁ. Evaluační zpráva projektu Přátelská školka. Praha, 2013.  
 Mateřská škola: Příklady dobré praxe KOLEKTIV AUTORŮ. ALFA HUMAN SERVICE. Mateřská škola: pedagog - dítě - rodič - vzdělávání - hra - výchova: Příklady dobré praxe. Praha, 2013, 109 s.

Pochopení a přijetí odlišností, jinakosti a různorodosti ve společnosti prostřednictvím rozvíjené schopnosti sebereflexe, tolerance a empatie je cestou, která pomáhá k navození rovnováhy a přátelského prostředí v podmínkách různých profesí. Pedagogické profese v tomto nejsou žádnou výjimkou. Naopak, ve většině případů jsou tyto schopnosti a nadání k vytvoření prostředí důvěry nezbytné k efektivnímu výkonu pedagogické práce. Preprimární vzdělávání zaujímá v těchto aspektech výjimečné postavení, ačkoli ve schématu vzdělávání stojí většinou mimo centrum pozornosti.

Vydané články

 Náhled článku Jak pracovat s vizí mateřské školy

CHMELOVÁ, Martina. Jak pracovat s vizí. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2016, 5(8), 25-27. ISSN 1804-9745.


Začněme nejdříve jednoduchým schematickým obrázkem s názvem Co je vize? I takto totiž může vize vypadat. Na horizontu má nějaký tvar. Můžeme zapojit fantazii a hádat, oč jde. Pokud se přiblížíme horizontu a lépe si vizi prohlédneme, spatříme, že nabývá jiného tvaru a významu, než se třeba zpočátku zdálo... V praxi se ukazuje, že si vizi potřebujeme dobře prohlédnout a porozumět jí.

 Náhled článku Jak na systematické vzdělávání pracovníků v mateřské školy CHMELOVÁ, Martina. Jak na systematické vzdělávání pracovníků v MŠ. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2016, 5(7), 26-27. ISSN 1804-9745.
Tento článek volně navazuje na sérii příspěvků uveřejněných v Poradci v minulém roce, jež byla zaměřena na sdílení postřehů, inspirací a zkušeností z absolvovaných zahraničních stáží v Německu, Nizozemsku a ve Švédsku, a dále na článek z červnového čísla Poradce z roku 2014, v němž jsem se přímo věnovala problematice systematického vzdělávání pedagogů v mateřské škole.
 Náhled článku o zahraničních stážích pro pedagogy mateřských škol CHMELOVÁ, Martina. Nejpodstatnější zjištění vyplývající ze zahraničních stáží. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2016, 5(5), 32-33. ISSN 1804-9745.
V posledních třech číslech Poradce jsme se věnovali podrobnějším informacím o průběhu týdenních zahraničních stáží v předškolních zařízeních v německém Straubingu, nizozemském Utrechtu a švédském Göteborgu, které probíhaly od dubna do června 2015. Cílem zahraničních stáží bylo získání informací o uplatňovaných pedagogických přístupech v navštívených zemí, komunikaci a spolupráci s rodiči i o manažerské práci v zahraničních školských organizacích.
 Náhled článku Předškolní vzdělávání v Nizozemí CHMELOVÁ, Martina a Eva RADILOVÁ. Předškolní vzdělávání v Nizozemsku. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2015, 5(3), 20-25. ISSN 1804-9745.
V květnu letošního roku proběhla zahraniční stáž v předškolních zařízeních v nizozemském Utrechtu. Zúčastnilo se jí 32 ředitelek a učitelek mateřských škol Pardubického kraje. Utrecht je čtvrté největší město v Nizozemsku ležící ve stejnojmenné provincii. Je sídlem největší univerzity v zemi a střediskem církevní správy.
 Náhled článku Martiny Chmelové s názvem Zkušenosti ze zahraničních stáží v předškolních zařízeních CHMELOVÁ, Martina. Zkušenosti ze zahraničních stáží v předškolních zařízeních. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2015, 5(1), 18-19. ISSN 1804-9745.
Německý Straubing, nizozemský Utrecht a švédský Göteborg poskytly v období od dubna do počátku června 2015 zázemí celkem 51 učitelkám a ředitelkám mateřských škol z Pardubického kraje. V tomto období byly realizovány zahraniční stáže v celkem 12 předškolních zařízení.
 Náhled článku Evy Radilové Koučink jako metoda rozhovoru RADILOVÁ, Eva. Koučink jako metoda rozhovoru. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2015, 4(6), 24-25. ISSN 1804-9745.
œKoučování a koučink se staly opravdu užívanými pojmy a metodou rozhovoru, mnohdy však v nesprávném kontextu. Je to proto, že s rozhovory, které metodu koučování používají nebo ji připomínají jen velmi okrajově, se často mylně zaměňuje. Tato metoda se v mnoha kritériích liší od běžného mezilidského rozhovoru nebo jiných typů vedeného dialogu, jimiž jsou například mentoring, poradenství či psychoterapie.
 Náhled článku Evy Radilo - Jak zvyšovat psychickou odolnost pracovníků MŠ RADILOVÁ, Eva. Jak zvyšovat psychickou odolnost pracovníků mateřských škol. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2015, 4(5), 22-23. ISSN 1804-9745..
V případě profese pedagoga předškolního zařízení nabývá téma psychické odolnosti na důležitosti a významu. Péče o psychickou stabilitu je na prvním místě v každém zaměstnání, kde se pracuje s lidmi. Role pedagoga však navíc spadá do oblasti pomáhajících profesí, čímž se potřeba péče o psychickou odolnost a stabilitu mnohonásobně zvyšuje.
 Náhled článku Martiny Chmelové s názvem Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ CHMELOVÁ, Martina. Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2014, 3(10), 16-18. ISSN 1804-9745.
Cíle realizace předškolního vzdělávání stanovuje § 33 školského zákona č. 561/2004 Sb. takto: „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.“
 Náhled článku Martiny Chmelové s názvem Učitelka mateřské školy v roli pomáhajícího pracovníka CHMELOVÁ, Martina. Učitelka mateřské školy v roli pomáhajícího pracovníka. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2014, 3(9), 18-20. ISSN 1804-9745.
Kdykoli uvádím, že poskytuji vzdělávací a konzultační služby pedagogům v mateřské škole, mnohým zúčastněným se vybaví dnes už okřídlený výrok amerického spisovatele Roberta Fulghuma, unitářského pastora, fi lozofa a učitele, který v roce 1985 sepsal titulní esej budoucí stejnojmenné knížky „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“.
 Náhled článku Martiny Chmelové a Květy Hrbkové s názvem Možnosti osobnostního rozvoje pedagogického pracovníka. CHMELOVÁ, Martina a Květa HRBKOVÁ. Možnosti osobnostního rozvoje pedagogického pracovníka. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2013, 3(2), 26-28. ISSN 1804-9745.
Pochopení a přijetí odlišností, jinakosti a různorodosti prostřednictvím rozvíjené schopnosti seberefl exe, tolerance a empatie je cestou, která pomáhá k navození rovnováhy a přátelského prostředí v podmínkách různých profesí. Pedagogické profese v tomto směru nejsou žádnou výjimkou. Naopak – ve většině případů jsou právě tyto schopnosti nezbytné k efektivnímu výkonu pedagogické práce.

„Podporujeme ty, kteří dlouhodobě pečují druhé: rodiče s dětmi se zdravotním postižením, osoby, které pečují o své blízké seniory a/nebo chronicky nemocné.“

Od roku 2000 poskytuje Alfa Human Service podporu a vzdělávání v Praze a Pardubicích

 • Rodinám s dětmi a mladistvými se ZP
 • Všem, kteří dlouhodobě pečují o blízkou osobu (o seniory či chronicky nemocné)

FORMOU

 • Konzultací
 • Terapeutického poradenství
 • Koučinku
 • Facilitace,
 • Vzdělávání 
 • Ergoterapie

S CÍLEM

 • Posílit psychickou stabilitu klientů a předcházet syndromu vyhoření
 • Zefektivnit komunikaci s okolím (partneři, spolupracovníci)
 • Pomoci zpracovat emočně náročné situace v práci i v životě
 • Posílit výchovný přístup k dětem se ZP

Alfa Human Service je akreditovaná vzdělávací instituce:

 • od roku 2007 MPSV  
 • od roku 2010 MŠMT 
Jakub Jaroš

koordinátor projektu

Absolvent SPŠ dopravní, Provoz a ekonomika dopravy - městská doprava, 2008

V Alfě působí jako koordinátor projektu zaměřeného doučování zdravých dětí ze základních škol. V rámci této aktivity komunikuje s vedením základních škol, učiteli, rodiči dětí a asistenty pro práci s dětmi. Jeho zkušenosti pracovníka v sociálních službách z přímé péče (ošetřovatel v DS Slunečnice) a dlouholeté  zkušenosti s vedením skautského oddílu využívá Alfa pro práci s dětmi se zdravotním postižením na psychorehabilitačních pobytech. 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Petra Syrovátková

koordinátorka, poradkyně

Absolventka Vyšší odborné školy ekonomicko-právní s.r.o., obor pracovní právo.

V organizaci Alfa Human Service působí od roku 2010 na pozicích projektové asistentky a poté projektové manažerky. V současné době v roli koordinátorky zodpovídá v Alfa centru i na psychorehabilitačních pobytech za organizaci a komunikaci s rodiči, je vedoucí týmu asistentů pro děti se zdravotním postižením a spolupracuje na tvorbě výchovného program pro děti. V případě potřeby poskytuje pečujícím rodičům poradenství v oblasti pracovního práva.

 

Kurzy a další vzdělávání

2015/2017

 • VŠEM, inženýrské studium oboru lidské zdroje

2013

 • UJAK, bakalářské studium - Evropská hospodářská studia  

2012

 • Akreditovaný kurz „Základy pracovního práva pro praxi v sociálních službách“ (5 hod)
2011
 • 2011/2012 Dvouletý kurz Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu
 • Akreditovaný kurz „Mediace“ (28 hod)
 • Akreditovaný kurz „Řešení konfliktů a vyjednávání“ (16 hod)
Veronika Štěpánková

Ergoterapeutka, lektorka, 

Vystudovala ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a navazující magisterský obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizací na FHS UK. Je registrovaným nelékařským zdravotnickým pracovníkem – s možností vykonávání odborné praxe bez odborného dohledu a členkou České asociace ergoterapeutů.

S organizací Alfa Human Service spolupracuje od roku 2006. Působila jako asistentka projektů, redaktorka portálu www.alfabet.cz a lektorka vzdělávacích akreditovaných kurzů. Od roku 2010 působí v roli manažera projektů ESF. V rámci psychorehabilitačních pobytů vede individuální ergoterapii s dětmi se zdravotním postižením, dále jako koterapeut spolupracuje na vybraných tématech v práci s  rodičovskou skupinou, participuje jako odborný garant a manažer projektu Alfabet.cz

 

Kurzy a další vzdělání

2013

 • akreditované vzdělávání dle vyhl. 423/2004 a 4/2010 "Hodnocení funkčního pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením"
 • APSS ČR "Setkání republikové sekce ambulantních služeb" (6 hod)

2012

 • květen/červen Human Recourses in healthcare and social care – Finland, Lahti
 • Akreditovaný kurz „Medical kinesiotaping koncept“ (16 hod)
 • prosinec 2012, Port De Bras® - basic 
 • Akreditovaný kurz „Bezpečná manipulace s nemohoucí osobou“ (6 hod)

2011

 • Sociální šetření (4 hod)
 • Příspěvek na péči (4 hod)

2010

 • Akreditovaný kurz „Mediace“ (28 hod)
 • Akreditovaný kurz „Etika v sociálních službách“ (12 hod)
 • Akreditovaný kurz „Řešení konfliktů a vyjednávání“ (12 hod)
 • Akreditovaný kurz „Komunikační dovednosti při práci s klientem“ (12 hod)
Lucie Štěpánková

finanční manažerka, ekonomka organizace

Absolventka střední ekonomické školy – zahraniční obchod (1985)

S Alfa Human Service spolupracuje již od roku 2002. Nejprve v roli dobrovolnice (2002 – 2004), dále na pozici redaktorky informačního portálu pro rodiče dětí se ZP www.alfabet.cz. V současné době je zástupkyní ředitelky. V letech 2005 – 2010 pracovala jako koordinátorka a manažerka projektů hrazených z ESF. Dále působila jako asistentka pro práci s dětmi na psychorehabilitačních pobytech rodičů a dětí se zdravotním postižením. Od roku 2010 zastává funkci finanční manažerky projektů a zároveň pozici ekonomky celého organizace.

 

Kurzy a další vzdělávání

2011

 • Zdravotník zotavovacích akcí – rekvalifikační kurz

2009/2010

 • Vzdělávací program Akademie sociálního podnikání Akcelerátor – aplikace konceptu (160 hod)

2008

 • Akreditovaný program „Individuální fundraising“
 • Akreditovaný program „Finanční řízení neziskové organizace“
 • Akreditovaný program „Firemní fundraising“
 • Akreditovaný program „Posilování a rozvoj organizace“

2007

 • Osvědčení ECDL
 • Akreditovaný program „Lidské zdroje v pomáhajících profesích“
Mgr. Martina Chmelová - ředitelka, kouč a terapeut

Kouč, terapeutka, metodička vzdělávacích programů

Je biosyntetickou terapeutkou a akreditovaným Gestalt koučem České asociace koučů.

V Alfě pracuje jako terapeutka převážně s dlouhodobě pečujícími osobami, které se v domácím prostředí starají o své blízké (děti, partnery, seniorní rodiče), dále pracuje s lidmi v těžkých osobních životních situacích, které doprovází na cestě změny (úmrtí, rozvod, rozchod, nemoc, narození dítěte se zdravotním postižením atd.). 

Jako kouč pracuje v oblasti školství, kde podporuje vedení předškolních, základních a středních škol v oblasti řídících dovedností (komunikace, delegování, zpětná vazba, prevence syndromu vyhoření, základní prvky psychohygieny a dále), ale také v pochopení základů změn chování dětí (stres, trauma, nepodnětné prostředí, poruchy attachmentu ...). 

V rámci Alfy vede a pracuje v projektu pro firemní klienty Mateřství a rodičovství je počátek cesty, kde nabízí koučovací a terapeutickou podporu. 

Využívá své bohaté pracovní zkušenosti z neziskového sektoru, psychologického poradenství, univerzitního prostředí a osobního života. Martina vychovala 2 děti, které měly problémy v oblasti svého vývoje (opožděný motorický vývoj se zdravotním postižení, dysfázie). Má bohaté zkušeností s koordinací výkonu práce a péče o rodinu a děti, těžkými životními situacemi.