Jak vystoupit z kruhu II.

Projekt Jak vystoupit z kruhu II byl realizován jako projekt návazný na projekt předchozí a byl rovněž spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Doba realizace - 1. 8. 2010 do 31. 7. 2012.

Zhodnocení projektu

Projekt „Jak vystoupit z kruhu II“ číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00226 probíhal v období 1.8.2010 do 31.7.2012 ve čtyřech krajích na území ČR – Středočeský, Pardubický, Karlovarský a Plzeňský kraj. V rámci uvedeného období proběhly všechny dílčí aktivity v souladu s harmonogramem projektu a došlo k naplnění stanovených indikátorů s tolerovatelnou odchylkou 15% stanovené v projektové žádosti. Projekt byl splněn z 99,18%. Celkem se do něj zapojilo 1587 účastníků (07.41.00) . Cíle projektu byly zaměřeny na zvýšení kvality péče o rodinu s dětmi se zdravotním postižením (dále jen „ZP“) a prevenci sociálního vyloučení pečujících osob. Tyto cíle byly úspěšně naplněny formou vzdělávacích aktivit, které v rámci projektu probíhaly. A to: vzděláváním pro osoby pečující o osobu blízkou (vzdělávací psychorehabilitační pobyty), akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky MÚ a KÚ v souladu s zák. č. 108/2006 Sb. a certifikovaný výcvik pro poskytovatele sociálních služeb se zaměřením na vedení a facilitaci rodičovských skupin. V rámci projektu probíhalo síťování (formou osobních jednání, setkání, workshopů a 3 akreditovaných konferencí) s cílem předání informací, navázání kontaktů a propojení složek systému péče o dítě se ZP (NNO, VŠ, KÚ, MÚ, zdravotních služeb, sociálních služeb, pedagogických služeb apod.). Vznikla také tištěná publikace pro vedení svépomocných skupin v celkovém nákladu 1500 ks, jež byla v rámci této aktivity síťování distribuována do výše zmíněných organizací. Celkem se do této aktivity zapojilo 1252 lidí.
Číslo indikátoru Cílové hodnoty po ukončení projektu Požadované hodnoty indikátorů ke splnění podmínek projektu Výklad naplnění indikátoru
7.41.00 počet podpořených osob celkem 1587 1630 - 61 osob z workshopů aktivita KA02 -99 rodičů vstoupilo do programu formou vzdělávacích pobytů KA 05,06,09,10 - 222 sociálních pracovníků vstoupí do vzdělávacího programu KA 03,04 - 1191 osob v rámci síťování KA 08 - 14 poskytovatelů soc. služeb z aktivity 07 (výcvik facilitátorů) Vše doloženo prezenčními listinami, záznamy jednání, fotodokumentací, výkazy práce Každá osoba se započítává 1x
7.41.10 Počet podpořených osob 99 80 99 rodičů vstoupilo do programu KA 05,06,09,10 Doloženo prezenčními listinami, přihláškami apod.
7.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1474 1550 -222 pracovníků soc. odborů se účastnilo vzdělávacích modulů KA 03,04 - 61 osob workshopy KA 02 -191 osob ze síťování KA 08 Doloženo prezenčními listinami, přihláškami apod.
7.45.00 Počet podpořených organizací – celkem 1 1 Příjemce projektu NNO Rozhodnutí
7.46.10 Počet úspěšně podpořených osob - klienti (uživatelé služeb) – celkem 99 64 - 99 rodičů úspěšně dokončilo vzdělávací program (úspěšně znamená, že získali alespoň 1 certifikát) KA 05,06,09,10 Doloženo prezenčními listinami, evidencí certifikátů apod.
7.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů 657 498 (všichni účastníci vzdělávání ukončeném certifikátem) - 198 certifikátů pro rodiče (99 rodičů získalo 2 certifikáty - modul PSV a Aktivizace) KA 05,06,09,10 - 389 certifikátů pro bylo vydáno osobám z KA03, KA04 - 70 certifkátů získalo 14 osob z výcviku pro facilitaci skupin KA 07 (každý z fac. získal 5 certifikátu za jednotlivé akred. moduly, ze kterých se výcvik skládal) Počet úspěšných absolventů je doložen prezenčními listinami, certifikáty atd.
7.46.20 Počet úspěšně podpořených osob - poskytovatelé služeb - celkem 1488 1417 - 222 osob z KA 03,04 - 14 osob z řad poskytovatelů ve výcviku KA 07 - 61 osob z KA 02 - 1191 ze síťování KA 08 Počet úspěšných absolventů je doložen prezenčními listinami atd.
7.57.00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 4 3 3 akreditační žádosti (Metodika PSV, Aktivizace, Pracovní poradenství), 1 příručka dobré praxe Vše bylo upraveno licenčními smlouvami
Vše je dokumentováno a uloženo u realizátora projektu. Dne 5. 10. 2011 proběhla kontrola projektu, se závěrem řádného vedení projektu v souladu s pravidly pro příjemce. Vypracovaly: Mgr. Veronika Štěpánková, Ing. Petra Cirkovská, DiS.